Kowloon Tong House

Vị trí:
Hong Kong – HK
Dự án:
Danny Chiu Interior Designs Ltd.