Marina One Residence

Vị trí:
Marina Way – SG
Nhiếp ảnh:
Khoo Guo Jie