Royal Green Residential

Vị trí:
Anamalai Ave – SG
Dự án:
Mr Averse Yau & Ms Sammi Lau
Nhiếp ảnh:
Mr Chee Keong