Silvernails House

Vị trí:
Columbia County, New York – USA
Dự án:
Amalgam Studio LLC
Nhiếp ảnh:
Oliver Mint